Alapítvány a Zeneiskoláért

A szervezet postai címe, telefonszáma:
9400 Sopron, Erzsébet utca 12. Tel: 99/312-765 99/338-247
Az Alapítványt a Zeneiskola tantestülete hozta létre
Alakulásának idõpontja: 1991. április 19.


Az Alapítvány céljai:
A Zeneiskola mûködési feltételeinek biztosítása, ezen belül:
A Zeneiskola épületének karbantartása és állagmegóvása
A Zeneiskola hangszerállományának mennyiségi és minõségi javítása
A Zeneiskola mûszaki felszereltségének fejlesztése
Ezen célok elérése érdekében koncertek és különbözõ zenei programok szervezése
Állandó programjaik:
Zeneiskolai koncertek és egyéb rendezvények szervezése, melynek bevételeit az Alapítvány céljaira fordítják.
A Zeneiskolában jelenleg a következõ tanszakok mûködnek:
zongora, hegedû, mélyhegedû, gordonka, gordon, furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona, tuba, ének, elõképzõ-szolfézs és néptánc.
Tisztségviselõik:
Kuratóriumi tagok:
Horváth Rudolf, a Zeneiskola igazgatója
Horváth Erzsébet, a Zeneiskola tanára;
Tagság feltétele: Az Alapítvány tagságához bárki csatlakozhat, aki egyetért a szervezet céljaival.
Segítséget várnak: anyagi támogatást a célok eléréséhez.


Vissza a kezdõoldalraAlba Kör Soproni Csoportja

A szervezet postai címe, telefonszáma:
Lesták Zoltán, 9400 Sopron, Szt. György u. 13.
Alakulásának idõpontja: 1997.


A szervezet rövid bemutatása:
Az Alba Kör országos szervezete 1990-ben alakult, kettõs céllal: egy független, alulról szervezõdõ, politikai és vallási irányzatok felett álló békemozgalom elindítására, illetve a katonai szolgálatot elutasítók, polgári szolgálatot kérelmezõk érdekképviseletére, tájékoztatására. Az Alba Kör székhelye: Budapest. A Soproni Csoport 1997. június 23-án alakult, öt fõvel. A csoport céljai megegyeznek az Alba Kör céljaival, de azok közül is különösen a következõkkel kívánnak foglalkozni:

Fellépnek az erõszak különféle - nyílt és burkolt - formái, azok terjedése, kultusza ellen.
Széleskörû propagandát fejtenek ki az emberi és polgári jogok, a lelkiismereti szabadság gondolatának társadalmi és egyéni megismertetése mellett.
Küzdenek a polgári szolgálat alanyi jogon való választhatóságáért, a szolgálati formák közötti hátrányos különbségek felszámol&aacu te;sáért, a teljes megtagadás lehetõségéért, az általános szogálati kötelezettség eltörléséért, a hadsereg nélküli és semleges Magyarországért.
Kezdeményezik az erõszakmentesség gondolatának, értékrendjének nevelési és oktatási területeken való hangsúlyos megjelenítését.
Konstruktív kapcsolatok kialakítására törekszenek a rokon törekvésû, és ellenérdekelt hazai és külföldi szervezetekkel, intézményekkel.


Eddig megvalósított programok:
Az Alba Kör soproni tagjai - még a csoport megalakulása elõtt - Sopron 4 középiskolájában közel 350 sorköteles fiatalt informáltak a polgári szolgálat lehetõségeirõl, az osztályfõnöki órák keretében.
Augusztus 5-én Hirosima-napi megemlékezést tartottak a Fõ téren. A rendezvényen kb. 70 soproni polgár vett részt. Az eseményrõl tudósítást közölt a Kisalföld, a Regionális Híradó, a SVTV és a H&H Kábeltelevízió.
Megkezdték a kapcsolatok kiépítését különbözõ soproni civil szervezetekkel. Szorosabb kapcsolatot eddig a Castanea Környezetvédelmi Egyesülettel, az Erdélyi Körrel és az Alternetívák Alapítvánnyel kötöttek.
1997. november 7-én "Kell-e nekünk a NATO?" címmel televíziós vitaestet tartottak az erdei iskola aulájában.


További tervek:
Szeretnék Sopronban megvalósítani az Alba Kör céljait, az erõszakmentes szemléletmódot képviselni és terjeszteni, valamint a hasonló szellemiségû törekvése ket támogatni.
Tisztviselõinek neve:
A soproni csoport vezetõje: Lesták Zoltán (9400 Sopron, Szt.György u. 13.)
Tagság feltétele:
Az Alba Kör Soproni Csoportjának jelenleg 7 tagja van. Tag bárki lehet, aki a szervezet céljaival egyetért, s aktívan részt kíván venni a célok megvalósításában.


Vissza a kezdõoldalraBánfalváért Baráti Kör Egyesület


 

A szervezet postai címe, telefonszáma:
9400 Sopron, Bánfalvi út 180.
Információ kérhetõ: a 330-448 (Bánfalvi fiókkönyvtár) telefonszámon.
Alakulásának idõpontja: 1999. március

A szervezet rövid bemutatása:
Egyesületünk a Széchenyi Könyvtár bánfalvi fiókkönyvtárában mûködik.

Célja:

·Bánfalva értékeinek, hagyományainak fennmaradásáról és továbbélésérõl gondoskodni.

·a település egyéni arculatának kialakításán való munkálkodás.

·a lakóterületünket érintõ kérdésekben véleményezési kompetencia elérése.

Megvalósítása érdekében egyesületünk:

·tartalmas kulturális programokat kínál

·példát mutat az összefogásra a rászorultak felkarolására és a közösség iránti felelõsségvállalásra.

Az egyesület programjait színesíti az újonnan megalakult Bánfalvi Kórus, amely igyekszik összegyûjteni a még fellelhetõ német nyelvû, helybéli dalokat, és a hagyományos kórusrepertuárt népdalokkal és egyházi énekekkel kiegészíteni.

Kórusvezetõ: Benyovszky Imre

Karvezetõ:Tormáné Bokodi Noémi

Egyesületünk szoros kapcsolatot tart fenn a helyben mûködõ óvodával és általános iskolával, valamint az evangélikus és katolikus egyházzal.

1999-ben az egyesület által megrendezett események:

·Pünkösdhétfõ ünnepe a Hajnal téren/május 24./

·Karmelita Nagyboldogasszony ünnepe a pálosok terén és a Hegyi templomban /július 17./

·Evangélikus búcsú /szeptember 12./

·Koszorúzás a bánfalvi hõsi emlékmûnél /október 31./

· Márton napi lampionos felvonulás -amely az Ady E. úti óvoda kezdeményezésére és szervezésével vált hagyománnyá -az óvodától a Hegyi templomba, és a Karmelita Kolostorba.

·Adventi ruhavásár német adományból, melynek bevételébõl az Erdei Iskolai gyerekeket ajándékozzuk meg.

·Karácsonyváró hangverseny és betlehemes játék bemutatása a Hegyi templomban. /december 18./


Vissza a kezdõoldalraBrennbergi Kulturális Egyesület


A szervezet postai címe, telefonszáma:
9408 Brennbergbánya, Hermesi út 1.
Információ kérhetõ: a 354-530 (Brennbergi Óvoda),
vagy a 354-125 (Becher Nándor) telefonszámon.
Alakulásának idõpontja: 1992.


A szervezet rövid bemutatása:
Az Egyesületet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával kötött megállapodás alapján a Brennbergi Kultúrház mûködteti. Az 1992-ben alakult Egyesület a helyi polgárok kezdeményezésére, a település kulturális hagyományainak ápolására, a helyi közélet fejlesztésére és a közösség ünnepeinek megszervezésére jött létre. Állandó és idõszakos rendezvényeket szervez, különös figyelmet fordít a településen élt, illetve élõ mûvészek, írók munkásságának ápolására, kiemelten Zeltner Ferenc, Honti Pál, Buda Ferenc és más költõk, írók, festõk.
Az Egyesület keretén belül mûködik a Borbála kórus, mely a negyedik kórus a település történetében. 1995-ben alakult, és rendszeresen részt vesz Sopron, illetve a környék nemzetiségi rendezvényein. A kórus karnagya: Modrián Lipót.
Az egyesület érdekvédelmi és közéleti tevékenységet is folytat. Így tevékenykedik a település közútjainak javításáért, a brennbergi kommunális szemétgyûjtés bevezetéséért, a volt bányász kaszinó ismét társadalmi tulajdonba kerüléséért.
A Soproni Múzeummal közösen fáradozik a Brennbergi Bányászmúzeum felújításáért, melynek várható nyitása: 1998. augusztus.
Az Egyesület idõszakos folyóiratot ad ki Brennbergi Hírmondó címmel.
Állandó rendezvényeik:
Májusban anyák napi ünnepség, augusztus 20-án bányászbúcsú, szeptemberben bányász napi ünnepség, december 4-én Borbála-napi ünnepség szervezése.
Tisztségviselõinek neve:
Elnök: Becher Nándor; Titkár: Némethné Hajtó Andrea
Pénztáros: Döbör Béla; PR felelõs: Nagy Józsefné
Az egyesület taglétszáma: 134 fõ.


Vissza a kezdõoldalraBudapesti Liszt Ferenc Társaság Soproni Csoportja

A szervezet postai címe, telefonszáma:
Nagy Alpár, tanszékvezetõ fõiskolai docens,
a Liszt Ferenc Társaság Soproni Csoportjának vezetõje
9400 Sopron, Zerge u. 21. Tel: 99/316-376
Alakulásának idõpontja: 1974.


A szervezet rövid bemutatása:
A Társaság 1893-ban Budapesten alakult A Soproni Csoport célja Liszt Ferenc emlékének, örökségének megõrzése; a nagy magyar géniusz szellemi hagyatékának ápolása, közkinccsé tétele. A Társaság szorgalmazza Liszt zenemûveinek elõadását, helyi vonatkozásainak feltárását, publikálását, életútjának, mûvészetének megismertetését, miközben azon munkálkodik, hogy közelebb hozza egymáshoz az élõ zenekultúrát és a Liszt-muzsikát szeretõ embereket. E célok megvalósítása érdekében elõadásokat, hangversenyeket - elsõsorban kamara jellegû rendezvényeket -, kiállításokat, szakmai tanácskozásokat szervez és támogat, kiadványokat publikál, kapcsolatot tart a hazai Liszt csoportokkal (Szekszárd, Pécs, Kalocsa), a szomszédos - határontúli - Liszt társaságokkal (Liszt-Verein, Raiding, Liszt Ferenc Társaság, Bratislava) és más, hasonló célú egyesületekkel, intézményekkel.
Tevékenységének látható nyomai is vannak: a soproni Bezerédj-ház, a Storno-ház, a sopronhorpácsi Széchenyi-kastély Liszt emlékhelyein elhelyezett emléktáblák; Sopronban a Pócsi utcában a Városszépítõ Egyesülettel közösen elhelyezett Bartók emléktábla.
Alkalmi programjaik:
elõadások, hangversenyek, találkozók és Liszt Ferenc nyomában tartott kirándulások szervezése (Pozsony, Weimar, Raiding-Eisenstadt, itthon: Budapest, Sopronhorpács-Kõszeg)
Eddigi kiadványaik:
Nagy Alpár: Liszt Ferenc, magyar nyelvû soproni sajtótermékekben (Sopron, 1994), Nagy Alpár: Liszt Ferenc és korának eszméi (Tanulmányok Csatkai Endre emlékére, 303-317.o. Sopron, 1996.) c. kiadványokban olvashatók.
Tisztségviselõinek neve:
Csoportvezetõ: Nagy Alpár
cím: Sopron, Zerge u. 21., Tel.: 99/ 316-376
munkahely: Benedek Elek Óvóképzõ Fõiskola, Sopron
Gazdasági ügyintézõ: Dely Leventéné
cím: Sopron, Haydn u. 1. Tel.: 99/ 329-287
Taglétszáma: 32 fõ
Tagság feltétele:
a zene szeretete, érdeklõdés Liszt Ferenc mûvészete iránt, kötõdés Sopron város Liszt hagyományaihoz, a város történelmi-kulturális múltjához, továbbá a tagsági díj befizetése. Tagdíj: aktív keresõknek: 400,- Ft, nyugdíjasoknak, diákoknak: 200,- Ft.
A tagság elõnye:
A csoportos kirándulásokon, a zeneakadémiai Liszt hangversenyeken kijáró kedvezmény biztosítása.
További tervek:
a taglétszám gyarapítása, a rendezvények látogatottságának növelése, a helyi vonatkozású programok bõvít ése, a kapcsolatok hatékonyabb ápolása.
Segítséget várnak:
a Soproni Csoport ezután is tisztelettel kéri eddigi támogatóinak segítségét, és szívesen látja új érdeklõdõk bekapcsolását a csoport munkájába.


Vissza a kezdõoldalraCastanea Környezetvédelmi Egyesület

A szervezet postai címe, telefonszáma:
9400 Sopron, Széchenyi tér 2.
Alakulásának idõpontja: 1991. február 20.


A szervezet rövid bemutatása:
A Castanea Környezetvédelmi Egyesület a Soproni Városszépítõ Egyesület Zöldterületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságából alakult 1991. február 20-án. Nevét Sopron és a Lõvérek jellegzetes és kedves gyümölcsfájáról, a szelídgesztenyérõl kapta (latin neve: Castanea Sativa). Az elsõ idõszakban az egyesület székhelye a Fertõ-Hanság Nemzeti Park által felajánlott Sopron, Károlymagaslati u. 14. alatt volt. A Castanea Környezetvédelmi Egyesület céljait az alapszabály fogalmazza meg: felhívni a figyelmet a természet- és környezetvédelem fontosságára, Sopron egyedülálló természeti és környezeti értékeire, résztvenni a környezetbarát gondolkodás és gazdálkodás terjesztésében, támogatni az enregiával és vízzel való takarékosságot, az egészséges életmód népszerûsítését, közremûködni a környezeti nevelés iskolai programjaiban.
Eddig megvalósított programjaik:
A Bécsi dombi motocross-pálya áthelyezése (1991.)
A Tómalom állapotfelmérése (1991.)
Ankétok szervezése (témák: szellemi környezetvédelem, biotermelés, kerékpárutak fejlesztése, a város energiaellátása, szelídgesztenye pusztulása) (1991-tõl)
Városi környezetvédelmi lakossági fórum Sopronban és Sopron környékén (elõször 1992-ben)
A Soproni hegyvidék forrásainak felmérése (1993.)
Föld Napja rendezvények szervezése
A város általános rendezési tervéhez szakvéleményt készítettek (1993.)
A "Fogadj örökbe egy patakot!" akció megszervezése (1994-tõl)
A városban történõ fakivágások elleni tiltakozások
A "Környezetkultúra '95" nyári rendezvénysorozat szervezése (1995.)
Zöld Híd tanácsadó szolgálat szervezése a MTESZ Székházban (1995-tõl)
"Élj egészségesen!" program szervezése a Californiai Fittness klubbal közösen (1995.)
Közremûködésükkel a város fontos környezetvédelmi beruházásokat végzett. 1995-ben a 84. sz. tehermentesítõ út és a 3-0-0 szennyvízgyûjtõ megépítését, valamint megvalósult a Fertõ-tó körüli települések szennyvízelvezetése is.
1996-ban a Castanea Környezetvédelmi Egyesület tisztújító közgyûlésén új alapszabályt dolgozott ki, új vezetõséget választott, s létrehozta alapítványát.
A Zöld Szív országos természetvédõ mozgalom országos találkozójának soproni megrendezése (1997.)
Sopron természeti értékeit ismertetõ elõadás szervezése (1997.)
A csepregi Zöldnap Szövetkezettel közösen szakkonferenciát szerveztek (1997.)
Klubrendezvények szervezése
A tervezett "S9" jelû gyorsforgalmi úttal kapcsolatban természetvédelmi szakvéleményt készítettek. (1997.)
Pályázati pénzekbõl megnyerték a MEPS-97. évi nemzetközi gyakorlat rendezését. (1997.)
Irodalmi esteket szerveztek. (Czakó Gábor, Buda Ferenc)
Tisztségviselõk:
Hámori Gábor és Dr.Takáts Tamás
További tervek:
A tevékenységek kibõvítése, a kapcsolatok szélesítése
A kultúra iránti nagyobb nyitottságuknak nagyobb figyelmet szentelni.
Erõsíteni szeretnék a karitatív munkát, a tényleges gyakorlati környezetvédelmi tevékenységet.
Szeretnének olyan civil szervezet lenni, amely a soproni táj szeretetével és a természetet megértõ magatartással teremt kulturált lehetõséget a polgárok véleményének kifejezésére és a közéletben való cselekvõ részvételre.


Vissza a kezdõoldalraCivitas Színházi Egyesület Pinceszínháza

A szervezet postai címe, telefonszáma:
9400 Sopron, Templom u. 16. Tel: 99/332-098
Alakulásának idõpontja: 1973


A szervezet rövid bemutatása:
A Civitas alakulása a hetvenes évek elejére tehetõ, amikor a Soproni Fiatalok Mûvészeti Kollégiumából (KISZÖV Mûv. Ház) néhány fiatal elhatározta, hogy a Kollégium elõadói, költõi estjeit rendezettebb, igényesebb formában szeretné elõadni. 1973 õszén megalapították - Köves György vezetésével - a Soproni Civitas Színpadot. 1975-ben a soproni Pataky István Ifjúsági Ház adott otthont a színpadnak, majd az integráció bekövetkeztével a Liszt Ferenc Mûvelõdési Ház irányította a Társulatot. 1979-ben találták meg igazi otthonukat a Templom u. 26. szám alatti középkori pincében, melyet önfeláldozó munkával alakítottak át "színházzá", és 1980-ban hivatalosan is megnyitották a Civitas Pinceszínházat. A Társulat 1987-ig a Liszt Ferenc Mûvelõdési Ház alintézményeként mûködött, akkor már "színházüzemben", vagyis évadonként 80-100 elõadást tartva, rendszeresen bemutatkozva a Soproni Ünnepi Hetek sorozatában. 1987-ben megalapították az Elsõ Soproni Kulturális Egyesületet, ekkor váltak teljesen önállóvá.
Gyermekszínház:
Az elsõ soproni gyermekszínházat 1976-ban indították el, majd 1982-tõl folyamatosan gyermekszínházi darabokat mutattak be a soproni Petõfi Színházban. Késõbb a gyer mekszínházat függetlenítették a Pinceszínháztól, és bérletes elõadásokat tartottak a Petõfi Színházban, majd késõbb a Liszt Ferenc Mûvelõdési Házban. A gyermekszínház lényege, hogy gyermekek játszanak gyermekeknek, tehát olyan gyermekszínházi stúdiót indítottak el, ahol iskolás gyermekek rendszeresen tanulnak színházelméletet és gyakorlatot. A gyermekcsoportból a késõbbiek során sokan a felnõtt társulat tagjaivá váltak. A nyolcvanas évektõl évenként meghirdetik a megyei "Meseíró Pályázatot", amely mostanra kinõve magát Országot Meseíró Pályázattá érett. Az itt díjazott darabokat élõ színházi elõadás keretében mutatják be a Petõfi Színházban. A Gyermekszínház azóta is folyamatosan mûködik, évadonként 4 mesejátékot dolgoz fel, s azokat 25-30 elõadásban mutatja be.
Állandó programjaik:
A Pinceszínház évadonként - amely tulajdonképpen egész évet jelent - 120-130 elõadást tart. A vendégek nagy része külföldiekbõl és itt üdülõkbõl tevõdik össze. A Pinceszínházban nincsen pódium, így a közönséggel egy térben játszanak, sok improvizációval. A nézõk az elõadások után sem távoznak azonnal, hanem a színészek körében maradva beszélgetnek.
A Pinceszínház többször bemutatkozott már külföldön is. Résztvettek az Alpok-Adria Színházi Fesztiválon, ahol díjat is kaptak.
Tisztségviselõinek neve:
Az egyesület elnöke: Ulrich Judit, angol-magyar szakos tanárnõ
Mûvészeti vezetõ: Kövesi György
Titkár: Taschek Pál; Gazdasági vezetõ: Horváth Jolán
Tagság feltétele:
Bárki jelentkezhet tagjaik sorába, legyen az alkotó, mûvészetbarát vagy egyszerû polgár. Jelenlegi taglétszámuk: 50 belsõ - 100 külsõ tag. Tagdíjat nem szednek.
Segítséget várnak:
A Társulat szponzorok segítségével tud mûködni. Sajnos kevés pénzt tudnak költeni reklámra, ami befolyásolja a Pinceszínház látogatottságát. Várják tehát azok segítségét, támogatását, akik lehetõséget látnak ebben a színházban.


Vissza a kezdõoldalraCorvinus Magyar-Osztrák Baráti Kör

A szervezet postai címe, telefonszáma:
9400 Sopron, Várkerület 19. Tel: 99/338-305
Alakulásának idõpontja: 1987. december 11.


A szervezet rövid bemutatása:
A Baráti Kör partneregyesülete a bécsújhelyi Corvinus Kreis für Österreichisch-Ungarische Freundschaft, mely néhány hónappal a magyar szervezet után alakult. A két kör szorosan együttmûködve egymással közös és külön programokat szervez. A két kör tevékenységét a bécsi magyar nagykövetség mindvégig támogatta, a nagykövet számos rendezvényen megjelent, vagy képviseltette magát. Megalakulásukkor még létezett a vasfüggöny, ezért tevékenységük úttörõ jelentõségû volt.
A szervezet célja:
"A népek barátsága szellemében ápolni a több évszázados magyar-osztrák kulturális hagyományokat, társadalmi, gazdasági és sport-, valamint jószomszédi kapcsolatokat. Éves program alapján közös érdeklõdésnek megfelelõ, szakmai és sportprogramokat, rendezvényeket, találkozásokat szervez."
Eddig megvalósított és alkalmi programjaik:
A határ megnyitása után legfontosabb tevékenységük különbözõ intézmények és személyiségek közti kapcsolatok megteremtése volt. Ez a tevékenység igen sikeresnek bizonyult, közigazgatási, kulturális, egészségügyi, gazdasági és sportvonalon egyaránt létrejöttek kapcsolatok.
A két Corvinus Körnek kezdeményezõ szerepe volt Sopron, Bécsújhely és Kismarton hármas partnerkapcsolata létrejöttében.
Ugyancsak közvetítésükkel jött létre az együttmûködés a soproni rendõrség és a kismartoni csendõrség között.
Egészségügyi vonalon a soproni és a bécsújhelyi kórház kapcsolatát hozták létre.
Kezdeményezték a soproni és a bécsújhelyi vásárokon való részvételt.
Sportvonalon évenként kerékpáros csillagtúrákat szerveztek, s a két város sportcsarnokában évenként közös sportvetélkedõt. Itt említjük meg az Old Timer ralley-ket. A Corvinus Kreis pedig vándorserleget ajánlott fel a fertõ-tavi vitorlásversenyre.
Kulturális vonalon magyar-osztrák vonatkozású, helytörténeti és turisztikai elõadásokat, több képzõmûvészeti- és fotókiállítást is szerveztek. Ezek közül kiemelnénk a Soproni Képzõmûvészeti Társaság és a Bécs-Düblingi Kunstkreis közti kapcsolatot, ami a Corvinus Kör közvetítésével jött létre, és amelynek eredményeként azóta is több kölcsönös kiállítást rendeztek. A helytörténeti elõadások közül kiemelnénk a soproni népszavazás 70. évfordulójára szervezett magyar-osztrák történelmi elõadásokat, amit a Városszépítõ Egyesülettel közösen rendeztek.
Évente 6-7 kirándulást szerveznek, ezek keretében Bécs több múzeumát és több tartományi kiállítást is megnézték.
A kör tagjai részére baráti találkozásokat is szerveznek. A bécsi Corvinus Kreis és a soproni Corvinus Kör minden évben ünnepi estet rendez, melyen számos osztrák és magyar város képviselteti magát.
Tisztségviselõinek neve:
Elnök: Dr. Metzl János
Alelnökök: Dávidházy István, Puskás Árpád
Titkár: Keresztény Richárd
Pénzügyi felelõs: Simon Erzsébet
A tisztségviselõk a Kulturális Egyesületek és Baráti Körök Szövetsége címén (Sopron, Várkerület 19.) érhetõk el, Keresztény Richárd titkáron keresztül.
Tagság feltétele:
A körnek bárki tagja lehet, aki céljaival egyetért, s befizeti az éves tagdíjat. A kör tagjai jogosultak a kör kirándulásain és rendezvényein való részvételre.
Jelenlegi taglétszám: kb. 200 fõ
Segítséget várnak:
A kör anyagi helyzete igen szerény, a tagok nagy része nyugdíjas, a minimális tagdíj még a postaköltséget is alig fedezi, ezért bárhonnan jövõ segítséget szívesen fogadnak.


Vissza a kezdõoldalraFenyõ Téri Általános Iskola Jeunesses Musicales (Ifjú Zenebarátok) Szervezetének Klubja

A szervezet postai címe, telefonszáma:
9400 Sopron, Fenyõ tér 2. Tel: 99/311-773
Alakulásának idõpontja:1986
A szervezet rövid bemutatása:
A Jeunesses Musicales brüsszeli központú nemzetközi szervezet, amely fiatal zenészekbõl és zenekedvelõkbõl áll. Több, mint 50 országban mûködik 5 földrészen . Így a Jeunesses Musicales Federáción keresztül rengeteg lehetõség nyílik az ismerkedésre és a kapcsolatteremtésre. A Jeunesses Musicales (Ifjú Zenebarátok) Magyarországi szervezete 1965-ben kapcsolódott be a nemzetközi szervezet munkájába. A szervezet többek között kiterjedt klubhálózatot mûködtet. Sopronban, a Liszt Ferenc Mûvelõdési Központban, az akkori Zeneiskolával közösen, 1975-ben jött létre elõször a Klub, amelyet 1986-ban a Fenyõ Téri Általános Iskola Zenebarát Csoportja vett át, s amelyhez 19 88-ban az iskola is csatlakozott. A klub megalakulásának célja, hogy a gyermekek találkozhassanak, és megszerethessék az élõ, klasszikus zenét. A szervezet budapesti titkársága hangszeres elõadókat küld a helyi klubfoglalkozásokra, alkalmanként külföldi mûvészeket is.
Eddig megvalósított programok:
1987.jan.16.
Tormai Péter lépett fel tanítványaival az iskolában
(Zeneakadémia - klasszikus gitár)

1988. ápr. 12.
Victor Máté zeneszerzõ, énekes elõadása a popzenérõl

1988. szept.
Szabó Orsolya zongoramûvész koncertje

1989. máj.
A Concentus Consort, régizenét játszó
együttes fellépése és hangszerbemutatója

1989. okt. 28.
Bp, Kongresszusi Központ: a Liszt Ferenc Kamarazenekar
koncertjén vehetett részt a klub 20 tagja, valamint az
azt követõ közgyûlésen a képviselõi

1990. dec. 1.
Bp, Kongresszusi Központ: a Jeunesses Központi Kórusa
lépett fel. A soproni klub 3 fõvel képviseltette magát.

1990. máj. 20.
Bp, Kongresszusi Központ: az Interart Fórum
nyitókoncertjén 10 gyermekkel vehettünk részt.

1991. febr. 4.
A Szegedi Konzervatórium vonósnégyese az iskolában. Az
eseményen megjelent a Jeunesses fõtitkára, Schanda Beáta is.

1991. júl. 31.
A Világkórus '91 koncertje
az evangélikus templomban

1992. nov. 6.
Bp: a Kulturinnov Központban közgyûlésen
és kiállításon vesznek részt a klub képviselõi.

1992. nov. 7.
A soproni L.F.M. Házban szervezett nagyszabású, nyitott
koncertet a klub. Fellépett az Erkel Ferenc Kamarazenekar.

1993. máj. 19.
Roth Ede tanítványainak gitárkoncertje

1993. nov. 30.
A Kulturinnov Központba 16 gyermek kapott meghívást
a nyíregyházi Banchieri énekegyüttes fellépésére.

1994. márc.16.
A belgrádi Amadeus Fafúvós négyes bemutatkozása.

1994. okt. 29.
Hugues Naves belga gitármûvész koncertje az iskolában.

1995. nov.
Fellépés a Soproni Civil Szervezetek Fesztiválján.

1996. máj. 16.
Maryse Monte brazil zongoramûvésznõ nagysikerû fellépése.

Tisztségviselõk neve:
Állandó képviselõ, országos elnökségi tag: Kovács Lászlóné
Cím: Fenyõ Téri Ált. Iskola, Sopron, Fenyõ tér 1. Tel.: 99/ 311-773
Tagság feltétele:
A klubnak bárki tagja lehet, aki fizeti a szervezeti tagdíjat (csekély összeg). A klub által szervezett koncertek nyilvánosak, bárki ingyen látogathatja õket.
A tagság elõnye:
A Jeunesses nemcsak koncerteket biztosít a kluboknak, hanem tagjait alkalmanként fõvárosi rendezvényekre hívja, klubjait szakmai találkozókon, gyûléseken képviselteti.
További tervek:
Az eddigi tevékenység folytatása a szervezet egyre szûkösödõ központi keretei ellenére.
Segítséget várnak:
A koncertek szervezéséhez szükséges technikai feltételek megteremtésében (zongora, kottatartók, megfelelõ bútorok).


Vissza a kezdõoldalra